បរាជ័យគ្រាន់តែជាឱកាសមួយដើម្បីចាប់ផ្តើមឲ្យយើងមានភាពឆ្លាតវៃ។