ការអានមិនមែន សំគាល់លើការចាំមាត់ទេ តែគឺ ត្រូវយល់ពីអ្វីដែលគេចង់និយាយ និងដឹងនូវអ្វីដែលយើង កំពុងតែ គិត។ ប៉េង