វាគឺ ស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាលំបាកនិងឈឺចាប់បំផុតនេះហើយដែលមនុស្សអស្ចារ្យកើតឡើង។